• +603-9172 5411
 • estore@artworld.net.my

T & C (Jualan Barangan)

ARTWORLD E-STORE TERMA & SYARAT JUALAN

Selamat datang ke www.artworldestore.com (“E-Store”). Terma dan syarat di sini (“Terma”) hendaklah terpakai pada penjualan dan pembelian Produk yang ditakrifkan di sini melalui E-Store. Dengan anda menggunakan E-Store atau mana-mana bahagian daripadanya, anda bersetuju untuk terikat dengan semua Terma di sini dan Polisi Privasi kami.

SILA BACA TERMA DAN SYARAT BERIKUT DENGAN TELITI. 

 1. DEFINISI
  1. Dalam Terma ini, perkataan berikut hendaklah mempunyai makna masing-masing yang dinyatakan di bawah melainkan konteks memerlukan sebaliknya: -
   1. ( “Artworld” bermaksud ARTWORLD TECHNOLOGY SDN. BHD. (No. Pendaftaran 200001012843 / 515449-M) diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat perniagaannya di 12, Jalan 14/118B, Desa Tun Razak, 56000 Kuala Lumpur, Malaysia.
   2. “Pembeli” bermaksud orang atau entiti undang-undang yang dikenal pasti dalam butiran pengebilan sebagai pembeli Produk. 
   3. “Kad” bermaksud salah satu daripada kad kredit berikut: VISA dan MasterCard.
   4. “Syarikat Kad” bermaksud entiti pembayaran dan pemprosesan Kad yang berkenaan untuk Kad yang berkaitan.
   5. “Kontrak” bermaksud kontrak untuk jualan antara Artworld dan Pembeli Produk yang dibentuk menurut Klausa 2.1.
   6. “Pesanan” bermaksud pesanan dalam talian yang dibuat melalui E-Store oleh Pembeli dengan Artworld untuk Produk mengikut Terma ini.
   7. “Parti” bermaksud Artworld dan Pembeli dan “Parti” bermaksud salah satu daripada mereka.
   8. “Produk” bermaksud produk atau perkhidmatan yang disenaraikan atau disediakan untuk dijual di E-Store yang mana Artworld menjemput Pesanan menurut Terma ini.
  2. Perkataan yang menggunakan nombor tunggal atau jamak juga termasuk nombor jamak atau tunggal.
  3. Sebarang rujukan kepada "orang" atau "entiti" termasuk rujukan kepada individu, pemilik tunggal, perkongsian, persatuan tidak diperbadankan dan syarikat.
  4. Sebarang rujukan kepada "Klausa" adalah kepada klausa Syarat ini.
  5. Tajuk dalam Syarat ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan akan diabaikan dalam mentafsir Syarat ini.
  6. Sebutan kepada perkataan "termasuk" atau "termasuk" tidak boleh ditafsirkan sebagai mempunyai sebarang kesan mengehadkan.
 2. ASAS KONTRAK
  1. Kontrak berdasarkan Terma di sini dipersetujui antara Pembeli dan Artworld apabila Pembeli menawarkan untuk memesan Produk dari Artworld pada harga yang ditetapkan melalui pembayaran melalui E-Store dan Artworld menerima tawaran dengan menghantar Produk kepada Pembeli atau penerima yang dimaksudkan ditentukan oleh Pembeli. 
  2. Terma yang dinyatakan di sini dan maklumat yang terkandung di E-Store bukan merupakan tawaran untuk jualan sebaliknya jemputan untuk merawat. Tiada kontrak berkenaan dengan mana-mana Produk akan wujud antara Artworld dan Pembeli sehingga Artworld menerima tawaran Pembeli dengan menghantar keluar Produk. 
 3. TEMPAHAN, HARGA DAN PEMBAYARAN
  1. Pembeli hendaklah memilih Produk dan kuantitinya yang ingin dipesannya pada harga yang ditentukan oleh Artworld di E-Store dan membuat Pesanan dengan membuat pembayaran dan memberikan semua maklumat yang diperlukan seperti yang diperlukan termasuk butiran pengebilan dan penghantaran. Pembeli hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan ketepatan Pesanan dan butiran yang diberikan. 
  2. Semua Pesanan yang didaftar keluar dari troli beli-belah Pembeli tidak akan ditempah sehingga pembayaran penuh berjaya dibuat. Semua Pesanan hendaklah tertakluk kepada penerimaan Artworld mengikut budi bicara mutlak mereka dan setiap Produk dalam Pesanan yang sama yang diterima oleh Artworld akan membentuk Kontrak yang berasingan dan akan dianggap sebagai tidak boleh ditarik balik dan tidak bersyarat melainkan dipersetujui sebaliknya oleh Artworld. 
  3. Artworld berhak (tetapi tidak diwajibkan): -
   1. untuk menerima Pesanan dan/atau mana-mana bahagian Pesanan tanpa merujuk lebih lanjut kepada Pembeli dengan menghantar Produk yang dipesan kepada Pembeli. Selepas penerimaan sedemikian, Kontrak yang mengikat akan dibentuk berdasarkan Terma ini, terma Pesanan yang diterima (tidak termasuk sebarang terma yang tidak diterima oleh Artworld) dan apa-apa terma dan syarat lain yang mungkin dikenakan oleh Artworld sebagai syarat penerimaannya. Untuk mengelakkan keraguan, tiada Kontrak akan wujud melainkan dan sehingga Pesanan telah diterima oleh Artworld mengikut cara yang dinyatakan dalam Klausa 3.3(a) ini. Pemprosesan pembayaran Kad untuk Pesanan itu sendiri tidak boleh dianggap sebagai penerimaan Pesanan oleh Artworld, dengan syarat apabila Pesanan ditolak oleh Artworld, sebarang pembayaran yang dibuat untuk Pesanan tersebut akan diterbalikkan atau dikembalikan oleh Artworld; atau
   2. untuk menolak untuk menerima atau menolak Pesanan Pembeli secara keseluruhan atau sebahagiannya tanpa memberikan sebarang sebab; atau 
   3. untuk menangguhkan atau menangguhkan penghantaran mana-mana Pesanan secara keseluruhan atau sebahagiannya disebabkan oleh ketiadaan Produk, tahap inventori yang rendah atau atas sebarang sebab lain.
  4. Walaupun Artworld berusaha untuk memberikan penerangan yang tepat tentang Produk, Artworld tidak menjamin bahawa penerangan tersebut adalah tepat, terkini atau bebas daripada ralat. Sekiranya Produk yang diterima secara asasnya berbeza daripada Produk yang ditunjukkan pada E-Store dan yang telah dipesan oleh Pembeli, Klausa 7 akan dikenakan. 
  5. Sebarang maklumat yang disediakan di E-Store berkaitan dengan Produk, termasuk tetapi tidak terhad kepada gambar, lukisan, penerangan, penampilan, prestasi, kesan, kelajuan, hasil, dimensi, berat, data tentang tahap penghantaran, penggunaan bahan pengendalian, tidak mengikat dan untuk maklumat serta tujuan ilustrasi sahaja. Dalam memasuki Kontrak, Pembeli mengakui bahawa ia tidak bergantung pada dan mengetepikan sebarang tuntutan berdasarkan sebarang representasi atau maklumat yang diberikan sedemikian.
  6. Any typographical clerical or other error or omission in any quotation, invoice or other document or information issued by Artworld shall be subject to correction or cancellation without any liability on the part of Artworld. 
  7. Sebarang perkeranian tipografi atau kesilapan atau peninggalan lain dalam mana-mana sebut harga, invois atau dokumen atau maklumat lain yang dikeluarkan oleh Artworld akan tertakluk kepada pembetulan atau pembatalan tanpa sebarang liabiliti di pihak Artworld.
  8. Pembeli menjamin bahawa ia memesan Produk untuk kegunaan sendiri sahaja dan bukan untuk dijual semula. Pembeli hendaklah menanggung semua caj penghantaran dan pengendalian (jika berkenaan), serta semua cukai yang dikenakan (termasuk tetapi tidak terhad kepada Cukai Jualan dan Perkhidmatan, Cukai Eksport) pada kadar semasa.
  9. Semua pembayaran Kad adalah tertakluk kepada kelulusan Syarikat Kad dan bank pembayar yang berkaitan. Artworld tidak akan bertanggungjawab dalam apa cara sekalipun jika Syarikat Kad atau bank pembayar enggan memproses atau menerima mana-mana Kad atau butiran Kad atas sebarang sebab.
  10. Pembeli bersetuju untuk menyerahkan kepada Artworld dan pembekal perkhidmatan pembayarannya maklumat Kad dan maklumat penghantaran yang mungkin diminta secara munasabah oleh Artworld atau pembekal perkhidmatan pembayarannya untuk memproses Pesanan, pembayaran untuk Pesanan dan untuk mengatur penghantaran dan invois. Semua maklumat yang dikemukakan hendaklah tertakluk kepada Dasar Privasi Artworld. Artworld hendaklah menghendaki pembekal perkhidmatan pembayarannya untuk merahsiakan maklumat tersebut dan tidak menggunakan maklumat yang sama untuk sebarang tujuan selain untuk menjalankan perkhidmatannya. Pembeli bersetuju bahawa Artworld tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerosakan atau liabiliti sekiranya berlaku sebarang pendedahan tanpa kebenaran maklumat sedemikian oleh pembekal perkhidmatan pembayarannya.
  11. Artworld berhak untuk melaksanakan remedinya yang sah jika timbul pertikaian atau isu mengenai sebarang pembayaran Kad atau jika ia tidak menerima bayaran penuh untuk Pesanan. Khususnya, tetapi tanpa had kepada sebarang remedi lain, jika Syarikat Kad atau bank pembayar menolak atau membalikkan pembayaran untuk Pesanan, Artworld boleh mengikut budi bicaranya: -
   1. (a) menolak Perintah tersebut, atau menggantung atau membatalkan penghantaran Pesanan tersebut; 
   2. (b) masuk ke premis Pembeli atau penerima dan ambil semula Produk jika dihantar;
   3. (c) tuntutan terhadap Pembeli untuk harga penuh Pesanan sebagai hutang.
  12. Artworld berhak untuk menolak dan menolak daripada sebarang bayaran balik yang terhutang kepada Pembeli semua jumlah terhutang oleh Pembeli kepada Artworld di bawah mana-mana dan semua Kontrak dan perjanjian lain.
 4. TAJUK DAN RISIKO
  1. Risiko dalam Produk akan berpindah kepada Pembeli apabila Produk diserahkan kepada Pembeli. Sekiranya Pembeli gagal menerima penghantaran Produk, maka risiko dalam Produk akan berlalu pada masa Artworld membuat tender penghantaran Produk. 
  2. Tajuk dalam Produk tidak akan diserahkan kepada Pembeli sehingga Artworld menerima bayaran penuh untuk Produk dan penerimaan Pesanan secara keseluruhan atau sebahagian.
 5. PENGHANTARAN DAN PEMBATALAN PRODUK
  1. Penghantaran Produk akan dibuat ke penghantaran yang dialamatkan oleh Pembeli dalam Pesanan melalui syarikat perkhidmatan atau pemandu pilihan Artworld. Artworld boleh menghantar Produk secara ansuran dan Artworld berhak untuk membuat hanya sebahagian penghantaran Pesanan.
  2. Pada ketika ini, penghantaran Produk di bawah "Kedai Malaysia Timur & Brunei" dilanjutkan ke Brunei, Labuan, Sabah dan Sarawak sahaja manakala penghantaran Produk di bawah "Kedai Malaysia Barat & Singapura" hanya dilanjutkan ke Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Pahang, Perak, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan Singapura. 
  3. Sebarang masa penghantaran atau status logistik yang ditunjukkan dalam E-Store adalah anggaran sahaja dan bukan sebahagian daripada Kontrak. Artworld bertujuan untuk menyampaikan dalam tempoh masa yang dinyatakan dan kelewatan mungkin berlaku. Masa untuk penghantaran Produk tidak penting dan Artworld tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan dalam penghantaran walau apa pun sebabnya. 
  4. Jika Produk belum dihantar dalam masa yang munasabah, Pembeli harus menghubungi Artworld di: -
   1. ARTWORLD TECHNOLOGY SDN BHD
    No. 12, Jalan 14/118B, Desa Tun Razak, 56000 Kuala Lumpur, Malaysia.
    Phone: (603) 9172 5411 Email: enquiry@artworld.net.my
    Operating Hours: 9.00 a.m. - 6.00 p.m.
  5. Jika Pembeli meminta penghantaran ekspres atau membuat apa-apa permintaan khas dalam Nota Pesanan, Artworld akan berusaha (tetapi tidak diwajibkan) untuk menampung permintaan tersebut atas dasar usaha yang munasabah dari segi komersial dan Pembeli akan menanggung sebarang lebihan caj, semua risiko kerugian dan kerosakan kepada Produk dalam perjalanan.
  6. Artworld tidak akan melayan sebarang permintaan untuk menukar Produk selepas pengesahan pesanan dikeluarkan. Artworld hendaklah menghantar Produk ke alamat penghantaran yang dinyatakan dan dimasukkan oleh Pembeli pada borang pesanan. 
  7. Jika Pembeli gagal menerima penghantaran atau mengambil Produk daripada pembawa, maka Pembeli akan dicaj untuk bayaran penyimpanan yang berpatutan (jika ada) dan kos lain yang berkaitan.
  8. Artworld berhak untuk menahan penghantaran Produk sekiranya terdapat maklumat yang tidak mencukupi yang diberikan oleh Pembeli atau sebarang peristiwa di luar kawalan Artworld.
  9. Pembeli hendaklah menanggung semua kos penghantaran, penghantaran dan pentadbiran mana-mana penghantaran Produk yang ditolak oleh Pembeli, di mana penolakan tersebut tidak dibuat menurut hak nyata Pembeli di bawah Terma ini.
 6. PEMBATALAN
  1. Artworld berhak dari semasa ke semasa, tanpa liabiliti atau notis awal, untuk menarik balik atau berhenti menyediakan sebarang Produk daripada E-Store. Sekiranya Produk tersebut menjadi sebahagian daripada Pesanan yang diterima oleh Artworld, Artworld boleh membatalkan Pesanan tanpa liabiliti atau notis awal atau menghantar Produk yang mempunyai fungsi yang sama seperti mana-mana Produk yang dipesan dengan perbezaan kecil dalam spesifikasi tertakluk kepada persetujuan oleh Pembeli. 
  2. Sesuatu Pesanan boleh diubah atau dibatalkan oleh Pembeli sebelum status pesanan yang menunjukkan "Pemprosesan" atau penghantaran Produk, dengan syarat selalu Pembeli mesti menghubungi Artworld dengan segera dan Pembeli hendaklah membayar sebarang yuran pembatalan (jika ada) yang mungkin dikenakan oleh Artworld.
  3. Jika Produk yang ditempah telah dihantar, tiada pembatalan atau bayaran balik akan dibenarkan.
 7. PENERIMAAN PRODUK
  1. Jika mana-mana keadaan di bawah Klausa 7.3 terpakai, Pembeli bebas untuk mengambil atau menolaknya dengan syarat ia dikembalikan dalam pembungkusan yang dimeterai dalam masa tujuh (7) hari selepas resit tertakluk kepada Terma di sini, jika gagal, Pembeli dianggap sebagai telah menerima Produk dan tidak berhak untuk menggantikan Produk. Sebarang permintaan bayaran balik hendaklah dipertimbangkan oleh Artworld mengikut budi bicara mutlaknya. 
  2. Pembeli boleh memulakan proses pemulangan untuk penggantian dengan menghubungi Penjual. Jika Artworld menganggap Produk sebagai Produk yang rosak, Artworld akan menghubungi Pembeli dengan prosedur untuk pemulangan dan penggantian. Pembeli mesti mengemukakan resit cukai bersama-sama Produk Cacat dalam keadaan dan pembungkusan asalnya.
  3. Pembeli hanya boleh memohon untuk memulangkan penggantian Produk dalam keadaan berikut: -Walau apa pun perkara di atas, sebarang Produk boleh guna termasuk tetapi tidak terhad kepada toner, dakwat, reben, kartrij dan unit dram, sama sekali tidak berhak untuk dipulangkan atau diganti jika pembungkusan bermeterai asal Produk dibuka.
   1. Produk yang dihantar kepada Pembeli rosak dan/atau rosak semasa penghantaran yang mana Pembeli diperlukan: -
    1. untuk mengambil gambar produk yang rosak dan/atau rosak dan memajukan gambar tersebut kepada Artworld dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan; dan
    2. untuk tidak menandatangani bukti penghantaran (“POD”) (jika ada) dan untuk memastikan POD bersih; dan 
    3. untuk meletakkan teguran pada POD (jika ada) dan maklum balas kepada perkhidmatan pelanggan. 
   2. Produk yang dihantar kepada Pembeli adalah berbeza secara material daripada Produk yang dipesan;
   3. Produk yang dihantar kepada Pembeli tidak sepadan dengan spesifikasi yang dipersetujui (cth. salah saiz, warna, dll.) yang ditetapkan dalam Pesanan; 
   4. Produk yang dihantar kepada Pembeli adalah tidak lengkap ditetapkan semasa penerimaan; 
   5. Produk yang dihantar kepada Pembeli adalah kuantiti tambahan apabila diterima; dan/atau
   6. keadaan lain yang mungkin dipersetujui oleh Artworld secara bertulis.
  4. Walau apa pun Klausa 7.3, Pembeli hendaklah memastikan bahawa: -Jika gagal, Barangan tidak akan diterima untuk pemulangan dan penggantian.
   1. Produk berada dalam keadaan dan pembungkusan asalnya yang dihantar;
   2. Produk tidak dibuka, digunakan, ditanda dan dicemari dalam apa jua cara;
   3. Produk yang dihantar sebagai sebahagian daripada set atau pek berbilang item hendaklah dikembalikan sebagai satu set keseluruhan, termasuk hadiah dan manual pengguna (jika ada); dan
   4. Produk dibeli melalui E-Store dengan resit/invois cukai yang dikeluarkan oleh Artworld sepadan dengan nombor siri Produk (jika ada).
  5. Artworld berhak untuk menolak sebarang pemulangan atau penggantian Produk jika: -
   1. Pembeli tidak dapat mengemukakan butiran Produk atau resit cukai;
   2. Produk rosak atau rosak disebabkan penggunaan yang tidak betul atau salah urus oleh Pembeli;
   3. Produk tidak digunakan mengikut manual pengendalian atau arahan;
   4. penggunaan Produk dengan cara yang tidak difikirkan secara munasabah oleh Artworld;
   5. pengubahsuaian Produk tidak dibenarkan oleh Artworld;
   6. penggunaan bahan habis pakai, bahagian atau perkakasan yang bukan asli, bersama-sama dengan Produk;
   7. tertakluk kepada Produk kepada tekanan fizikal, persekitaran atau elektrik yang luar biasa atau tidak disyorkan;
   8. penggunaan Produk oleh seseorang selain daripada Pembeli; atau
   9. kegagalan sebahagian daripada Pembeli untuk mematuhi mana-mana Terma ini.
 8. KAWALAN DAN SEKATAN

  Negara tertentu mengenakan penapisan, kastam, import, eksport, keperluan kawal selia atau sekatan ke atas Produk. Pembeli hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua Produk dalam Pesanan mematuhi keperluan tersebut dengan kosnya sendiri. Artworld tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang ketidakserahan atau kelewatan dalam penghantaran mana-mana Produk yang gagal memenuhi keperluan tersebut atau yang dipintas oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau kawal selia.

 9. PERISIAN

  Semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada mana-mana perisian yang dipasang, reka bentuk perindustrian, tanda dagangan, dan/atau harta intelek lain yang terkandung dalam Produk hendaklah kekal dengan Artworld atau pemberi lesen yang berkenaan. Semua perisian yang disediakan adalah tertakluk kepada terma dan syarat perjanjian lesen yang berkaitan dengan perisian tersebut. Waranti (jika ada) untuk mana-mana perisian adalah terhad kepada yang terkandung dalam perjanjian lesen. Pembeli dengan jelas mengakui bahawa Artworld tidak membuat jaminan untuk mana-mana perisian di bawah Terma ini.

 10. TIADA WARANTI
  1. Artworld tidak membuat waranti berkenaan dengan mana-mana Produk, sama ada nyata atau tersirat, termasuk sebarang waranti tersirat tentang kebolehdagangan, kualiti yang memuaskan, pematuhan dengan perihalan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Liabiliti tunggal Artworld untuk sebarang kecacatan dalam mana-mana Produk dinyatakan dalam Klausa ‎7.
  2. Artworld tidak membuat waranti berkenaan dengan mana-mana produk yang dikeluarkan oleh pihak selain daripada Artworld (“Produk Pihak Ketiga”), dan semua waranti tersurat atau tersirat berkenaan dengan Produk, termasuk sebarang waranti tersirat tentang kebolehdagangan, kualiti yang memuaskan, pematuhan dengan perihalan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, dengan ini dikecualikan dan tidak akan mengikat Artworld. Produk Pihak Ketiga termasuk perisian, perkakasan, perkakasan dan aksesori dilindungi oleh waranti (jika ada) yang diberikan oleh pengilang asal dan/atau pemberi lesen dan bukan Artworld.
 11. PENGECUALIAN & HAD LIABILITI
  1. Artworld tidak akan bertanggungjawab kepada Pembeli atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang kerugian atau kerosakan tidak langsung, istimewa, berbangkit, teladan atau punitif yang timbul daripada penggunaan Produk dan/atau sebarang pelanggaran Syarat ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian keuntungan, kerugian perniagaan atau muhibah, kehilangan penggunaan atau sebarang tuntutan oleh mana-mana pihak ketiga, walaupun Artworld telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerugian atau kerosakan tersebut.
  2. Jika mana-mana perkhidmatan (termasuk tetapi tidak terhad kepada pemasangan mana-mana Produk) dilakukan oleh mana-mana pihak ketiga, Artworld tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan, pengabaian, peninggalan atau keingkaran yang disengajakan oleh pihak ketiga tersebut, tidak kira sama ada pihak ketiga tersebut dibenarkan oleh Artworld.
  3. Jumlah liabiliti Artworld kepada Pembeli untuk mana-mana dan semua tuntutan sama ada oleh Pembeli atau oleh mana-mana orang lain dan walau apa pun yang timbul berkaitan dengan atau timbul daripada penjualan, pembekalan, pemilikan penghantaran, penggantian atau penggunaan Produk atau hasil daripada pelanggaran Kontrak dan/atau Terma ini oleh Artworld tidak boleh melebihi harga Produk yang menimbulkan tuntutan tersebut.
 12. FORCE MAJEURE
  1. Artworld hendaklah memberitahu Pembeli tentang sebarang kelewatan atau kegagalan yang timbul melalui sebarang Peristiwa Force Majeure dan memberikan tarikh penghantaran yang disemak secepat mungkin. Pembeli tidak boleh menamatkan Kontrak atas sebab kelewatan atau kegagalan tersebut.
  2. Sekiranya mana-mana Peristiwa Force Majeure mengakibatkan kekurangan Produk, Artworld berhak untuk memperuntukkan stok Produk yang tersedia di kalangan pelanggannya mengikut cara yang mungkin dianggap adil oleh Artworld dan boleh membuat penghantaran sebahagian daripada mana-mana Produk kepada Pembeli.
 13. PINDAAN

  Artworld berhak untuk menukar Syarat ini tanpa notis bertulis awal pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlak Artworld, dengan menyiarkan salinan Syarat yang dipinda di E-Store. Sebarang percubaan untuk mengubah suai, menambah atau meminda Syarat ini oleh Pembeli akan terbatal dan tidak sah, melainkan dipersetujui secara nyata secara bertulis oleh Artworld.

 14. KONTRAK LENGKAP
  1. Kontrak dan Terma ini mewakili keseluruhan pemahaman antara Artworld dan Pembeli mengenai penjualan dan pembekalan Produk, dan akan membentuk pernyataan eksklusif semua perkara yang diliputi oleh Kontrak dan Terma ini. Sebarang dan semua urusan terdahulu, pemahaman bertulis atau lisan, perbincangan, representasi, surat-menyurat dan komunikasi antara Pihak yang berkaitan dengan perkara yang diliputi oleh Kontrak dan/atau Terma ini dengan ini digantikan.
  2. Sebarang terma atau syarat Pesanan Pembeli yang mana-mana cara tidak konsisten dengan atau sebagai tambahan kepada Terma ini tidak akan terpakai atau mengikat pada Artworld, melainkan dipersetujui sebaliknya dalam perjanjian bertulis yang ditandatangani oleh Pembeli dan Artworld, dan sebarang kegagalan oleh Artworld untuk membantah akan tidak dianggap sebagai penepian Terma ini.
 15. TUGASAN

  Pembeli tidak boleh menyerahkan atau sebaliknya memindahkan Kontrak atau mana-mana hak dan kewajipannya di bawah ini, sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya tanpa kebenaran bertulis daripada Artworld terlebih dahulu. Sebarang penyerahan hak tanpa kebenaran itu akan dianggap batal dan tidak sah. 

 16. HAK PIHAK KETIGA

  Tidak seorang pun yang dikenal pasti dalam Alamat Perkapalan mahupun mana-mana orang atau entiti yang bukan Pihak mempunyai hak di bawah Akta Kontrak, 1950 (Akta 136) untuk menguatkuasakan mana-mana terma Kontrak, tidak kira sama ada orang atau entiti tersebut telah dikenal pasti oleh nama, sebagai ahli kelas atau sebagai menjawab penerangan tertentu. Untuk mengelakkan keraguan, tiada apa-apa pun dalam Klausa ini akan menjejaskan hak mana-mana penerima serah hak yang dibenarkan atau penerima pindahan Kontrak.

 17. PENERIMAAN

  Sila klik pada butang "Terima" atau tandakan kotak yang disediakan untuk menunjukkan penerimaan anda terhadap Syarat ini, atau keluar untuk menghentikan pesanan pembelian.