• +603-9172 5411
 • estore@artworld.net.my

General Terms of Use

ARTWORLD SYARAT PENGGUNAAN AM

Syarat Penggunaan Am ini (“Perjanjian ini”) adalah perjanjian antara ARTWORLD TECHNOLOGY SDN. BHD. (No. Pendaftaran 200001012843 / 515449-M) sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat perniagaannya di No. 12, Jalan 14/118B, Desa Tun Razak, 56000 Kuala Lumpur, Malaysia (“Artworld”) dan anda (“anda” atau “Pengguna”) yang menetapkan terma dan syarat undang-undang yang mengawal penggunaan tapak web anda yang dikenali sebagai www.artworld.com.my dan/atau www.artworldestore.com (“Laman Web”) dan untuk pembelian anda sebarang produk di bawah Laman Web (“Produk Artworld”) dan perkhidmatan, faedah dan program lain (secara kolektif dirujuk selepas ini sebagai “Tawaran”).

SILA BACA PERJANJIAN INI DENGAN TELITI UNTUK MEMASTIKAN ANDA MEMAHAMI SETIAP PERUNTUKAN

 1. PENERIMAAN PERJANJIAN
  1. Penggunaan Laman Web anda dan semua maklumat, data, teks, perisian, maklumat, imej, bunyi atau bahan lain yang terkandung di dalamnya atau penggunaan mana-mana Tawaran anda mengesahkan perjanjian tanpa syarat anda untuk terikat dengan Perjanjian ini dan tertakluk pada pematuhan berterusan anda dengan terma dan syarat Perjanjian ini. Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini, sila jangan mengakses atau sebaliknya menggunakan Laman Web atau mana-mana Tawaran.
  2. Jika anda tidak berpuas hati dengan Laman Web atau Tawaran, ubat tunggal dan eksklusif anda ialah berhenti menggunakan Laman Web atau Tawaran kecuali waranti terhad yang mungkin dikenakan pada Produk Artworld.
  3. Perjanjian ini terpakai pada Perjanjian Jualan Barangan Artworld, Dasar Privasi Artworld (“Dasar Privasi”), sebarang terma dan dasar lain yang digabungkan di sini melalui rujukan.
  4. Maklumat di Laman Web ditujukan semata-mata kepada orang yang mengakses Laman Web dari Malaysia. Artworld tidak membuat pernyataan bahawa mana-mana produk atau tawaran yang dirujuk di Laman Web tersedia atau sesuai untuk digunakan untuk mana-mana lokasi lain.
  5. Maklumat yang disertakan dalam Laman Web adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan mengakses atau memaut ke Laman Web (setakat pemautan dibenarkan), anda menanggung risiko bahawa maklumat di Laman Web mungkin diubah atau dialih keluar.
 2. PENGUBAHSUAIAN
  1. Artworld berhak pada bila-bila masa untuk: -
   1. menukar terma dan syarat Perjanjian ini;
   2. mempertingkat, menambah, mengubah suai atau menghentikan Laman Web atau Tawaran atau mana-mana bahagian Laman Web atau Tawaran pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak Artworld.
  2. Dari semasa ke semasa, Artworld berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk mengubah suai, mengemas kini, menambah, menghentikan, mengalih keluar, menyemak atau sebaliknya mengubah mana-mana bahagian Perjanjian ini, secara keseluruhan atau sebahagian, pada bila-bila masa. Untuk perubahan pada Perjanjian ini yang Artworld anggap sebagai material, Artworld akan meletakkan notis di Laman Web dengan menyemak pautan di Laman Web untuk dibaca secara substansial sebagai "Syarat Penggunaan Kemas Kini" untuk tempoh masa yang munasabah. Jika anda mengakses atau menggunakan Laman Web atau mana-mana Tawaran dalam apa jua cara selepas Perjanjian ini ditukar, anda akan dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju tanpa syarat dan bersetuju dengan perubahan tersebut. Versi terkini Perjanjian ini akan tersedia di Laman Web dan akan menggantikan semua versi Perjanjian ini sebelumnya.
  3. Laman Web atau Tawaran, secara keseluruhan atau sebahagian, boleh dipertingkatkan, diubah suai atau dihentikan mengikut budi bicara Artworld. Sebarang penambahbaikan, penambahan atau pengubahsuaian pada Laman Web atau Tawaran akan tertakluk kepada Perjanjian ini.
 3. KELAYAKAN

  Anda mewakili dan menjamin bahawa anda berumur lapan belas (18) tahun atau lebih, atau jika anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun anda sekurang-kurangnya berumur tiga belas (13) dan sedang mengakses Laman Web dengan pengetahuan dan persetujuan ibu bapa atau penjaga sah anda, yang juga akan dianggap telah bersetuju dengan Perjanjian ini. Ciri-ciri tertentu di Laman Web (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pendaftaran pengguna) dan Tawaran tertentu mungkin tertakluk kepada peningkatan umur dan/atau keperluan kelayakan lain.

 4. PENGGUNAAN PLATFORM DAN/ATAU PENAWARAN
  1. Artworld memberi anda lesen yang tidak boleh dipindah milik dan boleh dibatalkan untuk menggunakan Laman Web dan mana-mana Tawaran tertakluk kepada Perjanjian ini untuk tujuan membeli-belah untuk Produk Artworld yang dijual di Laman Web. Penggunaan atau penggunaan komersial bagi pihak mana-mana pihak ketiga adalah dilarang, kecuali yang dibenarkan secara jelas oleh Artworld terlebih dahulu. Sebarang pelanggaran Perjanjian ini akan mengakibatkan pembatalan serta-merta lesen yang diberikan di sini tanpa notis kepada anda.
  2. Kandungan yang disediakan di Laman Web adalah semata-mata untuk tujuan maklumat.
  3. Tawaran yang disediakan di Laman Web memerlukan pendaftaran akaun pengguna. Sekiranya anda memilih untuk mendaftar sebagai pengguna, anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang tepat dan terkini tentang diri anda dan mengemas kini maklumat tersebut dengan segera jika terdapat sebarang perubahan. Setiap pengguna Laman Web bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan kata laluan dan pengecam akaun lain selamat dan terjamin. Pemilik akaun pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah kata laluan atau akaun tersebut. Tambahan pula, anda mesti memberitahu Artworld tentang sebarang penggunaan kata laluan atau akaun anda yang tidak dibenarkan. Artworld tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, dalam apa jua cara untuk sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang ditanggung akibat, atau berkaitan dengan, kegagalan anda untuk mematuhi Klausa ini.
  4. Artworld boleh dari semasa ke semasa dan tanpa memberi sebarang sebab atau notis awal, menaik taraf, mengubah suai, menggantung atau menghentikan penyediaan atau mengalih keluar, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, Laman Web atau mana-mana Tawaran dan tidak akan bertanggungjawab jika ada naik taraf, pengubahsuaian, penggantungan atau pengalihan keluar menghalang anda daripada mengakses Laman Web atau mana-mana bahagian Tawaran.
  5. Artworld berhak, tetapi tidak diwajibkan untuk: -
   1. memantau, menyaring atau sebaliknya mengawal sebarang aktiviti, kandungan atau bahan di Laman Web dan/atau melalui Tawaran. Artworld boleh mengikut budi bicara mutlaknya, menyiasat sebarang pelanggaran terma yang terkandung di sini dan boleh mengambil sebarang tindakan yang difikirkan sesuai;
   2. menghalang atau menyekat akses mana-mana pengguna yang dibenarkan ke Laman Web dan/atau Tawaran;
   3. melaporkan sebarang aktiviti yang disyaki melanggar mana-mana undang-undang, statut atau peraturan yang terpakai kepada pihak berkuasa yang berkenaan dan untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut; dan/atau
   4. untuk meminta sebarang maklumat dan data daripada anda berkaitan dengan penggunaan Tawaran dan/atau akses Laman Web anda pada bila-bila masa dan untuk melaksanakan hak Artworld di bawah klausa ini jika anda enggan mendedahkan maklumat dan/atau data tersebut atau jika anda memberikan atau jika Artworld mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa anda telah memberikan maklumat dan/atau data yang tidak tepat, mengelirukan atau menipu.
 5. HAK MILIK
  1. Laman Web dan semua kandungan yang terkandung di dalamnya, atau mungkin pada masa hadapan mengandungi, termasuk tetapi tidak terhad kepada artikel, pendapat, teks lain, direktori, panduan, gambar, ilustrasi, imej, klip video dan audio dan salinan pengiklanan, serta tanda dagangan, hak cipta, logo, nama domain, kod, nama dagangan, tanda perkhidmatan, paten dan mana-mana dan semua bahan berhak cipta (termasuk kod sumber dan objek) dan/atau sebarang bentuk harta intelek lain (secara kolektif, "Bahan") adalah dimiliki oleh atau dilesenkan kepada Artworld atau pihak ketiga lain yang diberi kuasa dan dilindungi daripada penggunaan tanpa kebenaran, penyalinan dan penyebaran melalui hak cipta, tanda dagangan, publisiti dan undang-undang lain serta oleh perjanjian antarabangsa.
  2. Melainkan dibenarkan secara nyata secara bertulis oleh Artworld, anda tidak boleh menangkap, mengeluarkan semula, melaksanakan, memindahkan, menjual, melesenkan, mengubah suai, mencipta karya terbitan daripada atau berdasarkan, menerbitkan semula, kejuruteraan terbalik, memuat naik, mengedit, menyiarkan, menghantar, memaparkan secara terbuka, membingkai , memaut, mengedar, atau mengeksploitasi secara keseluruhan atau sebahagian daripada mana-mana Bahan. Tiada apa-apa yang terkandung dalam Perjanjian ini atau di Laman Web harus ditafsirkan sebagai memberikan, secara tersirat, estoppel atau sebaliknya, apa-apa lesen atau hak untuk menggunakan mana-mana Bahan dalam apa jua cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Artworld atau pihak ketiga sedemikian yang mungkin memiliki Bahan atau harta intelek yang dipaparkan di Laman Web.
  3. Penggunaan tanpa kebenaran, penyalinan, pengeluaran semula, pengubahsuaian, penerbitan, penerbitan semula, memuat naik, membingkai, memuat turun, menyiarkan, menghantar, mengedar, menduplikasi atau sebarang penyalahgunaan lain mana-mana Bahan adalah dilarang sama sekali.
  4. Sebarang penggunaan Bahan selain daripada yang dibenarkan oleh Perjanjian ini akan menjadi pelanggaran Perjanjian ini dan boleh menjadi hak cipta dan/atau pelanggaran paten. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Bahan untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang dan tidak melanggar hak Artworld atau hak orang lain. Anda bersetuju untuk tidak campur tangan (atau membenarkan penggunaan akaun pengguna anda oleh pihak ketiga untuk mengganggu) dengan proses biasa atau penggunaan Laman Web oleh pengguna lain, termasuk tanpa had dengan cuba mengakses kawasan pentadbiran Laman Web. Anda bersetuju untuk melaporkan sebarang pelanggaran Perjanjian ini oleh orang lain yang anda ketahui. Anda dinasihatkan bahawa Artworld akan secara agresif menguatkuasakan hak Artworld pada tahap undang-undang sepenuhnya. Artworld boleh menambah, menukar, menghentikan, mengalih keluar atau menggantung mana-mana Bahan pada bila-bila masa, tanpa notis dan tanpa liabiliti. 
 6. PAUTAN PIHAK KETIGA
  1. Laman Web ini mungkin mengandungi pautan ke tapak web pihak ketiga, pengiklan, perkhidmatan, tawaran istimewa, atau acara atau aktiviti lain yang tidak dimiliki atau dikawal oleh Artworld. Artworld tidak mengendors atau memikul sebarang tanggungjawab untuk mana-mana tapak, maklumat, bahan, produk atau perkhidmatan pihak ketiga tersebut. Jika anda mengakses tapak web pihak ketiga daripada Laman Web, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri dan anda memahami bahawa Perjanjian ini dan Dasar Privasi tidak terpakai kepada penggunaan tapak tersebut oleh anda. 
  2. Anda secara jelas melepaskan Artworld daripada sebarang dan semua liabiliti yang timbul daripada penggunaan mana-mana tapak web, perkhidmatan atau kandungan pihak ketiga oleh anda. Selain itu, urusan anda dengan atau penyertaan dalam promosi pengiklan yang terdapat di Laman Web, termasuk pembayaran dan penghantaran barangan, dan sebarang syarat lain (seperti waranti) adalah semata-mata antara anda dan pengiklan tersebut. Anda bersetuju bahawa Artworld tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang berkaitan dengan urusan anda dengan pengiklan tersebut.
 7. PENAFIAN WARANTI DAN HAD LIABILITI
  1. Tapak web dipersembahkan "seadanya". Artworld tidak membuat sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, berkaitan dengan Perjanjian ini atau Laman Web dan mengecualikan semua representasi, waranti dan syarat dalam apa jua bentuk sekalipun, nyata atau tersirat, berkaitan dengan Perjanjian ini atau Laman Web, termasuk tetapi tidak terhad kepada waranti atau syarat kualiti yang memuaskan, kebolehdagangan, tidak melanggar atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, kecuali setakat representasi dan waranti tersebut tidak boleh dikecualikan dari segi undang-undang.
  2. Anda bersetuju bahawa, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab (sama ada dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian) atau sebaliknya), dalam apa jua keadaan, untuk sebarang (a) gangguan perniagaan; (b) kelewatan akses atau gangguan akses ke Laman Web; (c) data tidak dihantar, tiada penghantaran, rasuah, kemusnahan atau pengubahsuaian lain; (d) kerugian atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang ditanggung akibat daripada urusan dengan atau kehadiran pautan luar tapak web di Laman Web; (e) virus komputer, kegagalan sistem atau kerosakan yang mungkin berlaku berkaitan dengan penggunaan Laman Web anda, termasuk semasa hiperpautan ke atau daripada tapak web pihak ketiga (f) sebarang ketidaktepatan atau peninggalan dalam kandungan atau (g) peristiwa di luar kawalan munasabah kami.
  3. Selanjutnya, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Artworld tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan tidak langsung, khas, punitif, sampingan atau berbangkit dalam apa jua bentuk (termasuk kehilangan keuntungan) yang berkaitan dengan Laman Web atau penggunaannya tanpa mengira bentuk tindakan. sama ada dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian) atau sebaliknya, walaupun kami telah dimaklumkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut dan dalam apa jua keadaan liabiliti agregat maksimum kami tidak melebihi Ringgit Malaysia Seratus (RM100.00).
  4. YAnda bersetuju bahawa tiada tuntutan atau tindakan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, penggunaan Laman Web atau Perjanjian ini boleh dibawa oleh anda lebih daripada satu (1) tahun selepas punca tindakan yang berkaitan dengan tuntutan atau tindakan tersebut timbul.
 8. INDEMNIFIKASI
  1. Dengan menggunakan Situs Web, Anda setuju untuk mengganti kerugian, membela, dan membebaskan pihak-pihak yang dibebaskan dari dan terhadap klaim pihak ketiga, dugaan klaim, tuntutan, penyebab tindakan, penilaian, kerusakan, kerugian, kewajiban, dan semua biaya dan pengeluaran pembelaan, termasuk, tanpa batasan, biaya pengacara yang wajar, yang timbul dari atau terkait dengan: -
   1. pelanggaran Anda atas pernyataan, jaminan, perjanjian, atau perjanjian Anda di bawah ini;
   2. pelanggaran Anda terhadap perjanjian ini atau hukum apa pun;
   3. penggunaan Anda atas Situs Web dan/atau penawaran yang melanggar Perjanjian ini;
   4. informasi atau materi yang diposting atau dikirimkan melalui komputer atau akun pengguna Anda, bahkan jika tidak dikirimkan oleh Anda, yang melanggar hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, pakaian dagang, paten, publisitas, privasi, atau hak lain siapa pun atau mencemarkan nama baik siapa pun; 
   5. setiap kesalahan representasi yang dibuat oleh Anda; dan/atau
   6. penggunaan Anda atas informasi kami. 
  2. Anda akan bekerja sama sepenuhnya dan sebagaimana diperlukan dalam pembelaan Artworld atas klaim apa pun. Artworld berhak, dengan biayanya sendiri, untuk menanggung pembelaan dan kendali eksklusif atas masalah apa pun yang tunduk pada ganti rugi oleh Anda dan Anda tidak boleh menyelesaikan masalah apa pun tanpa persetujuan tertulis dari kami.
 9. PENAMATAN
  1. Artworld akan menentukan kepatuhan Anda terhadap Perjanjian ini atas kebijakan Artworld sendiri dan keputusan Artworld bersifat final dan mengikat. Pelanggaran apa pun terhadap Perjanjian ini dapat mengakibatkan pembatasan akses Anda ke semua atau sebagian Situs Web dapat dirujuk ke otoritas penegak hukum. 
  2. Setelah penghentian akses Anda ke Situs Web atau atas permintaan kami, Anda harus memusnahkan semua materi yang diperoleh dari Situs Web dan semua dokumentasi terkait serta semua salinan dan pemasangannya. Anda disarankan bahwa Artworld akan secara agresif menegakkan hak Artworld sepenuhnya sesuai dengan hukum.
  3. Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang ditemukan tidak sah oleh pengadilan mana pun yang memiliki yurisdiksi yang kompeten, ketidakabsahan ketentuan tersebut tidak akan memengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, yang akan tetap memiliki kekuatan dan efek penuh. Judul bagian dalam Perjanjian ini hanya untuk kenyamanan Anda dan tidak memiliki efek hukum atau kontrak.
 10. FORCE MAJEURE
  1. “Peristiwa Keadaan Kahar” berarti setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi dan efeknya tidak dapat dicegah atau dihindari secara wajar oleh Artworld, termasuk:
   1. ledakan, kebakaran, banjir, perang, gempa bumi, badai atau bencana alam lainnya;
   2. perang, dinyatakan atau tidak diumumkan, sabotase, pemberontakan, teroris atau tindakan kriminal, kerusuhan atau gangguan sipil;
   3. peraturan impor atau ekspor atau embargo atau pembatasan permintaan peraturan bye-laws larangan atau tindakan atau tindakan apa pun atau intervensi apa pun dari otoritas pemerintah atau pengatur;
   4. epidemi, pembatasan karantina, wabah penyakit atau pembatasan atau larangan perjalanan apa pun (termasuk larangan perjalanan yang tidak penting) yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau otoritas pemerintah mana pun;
   5. pemogokan, penguncian, penghentian kerja atau aksi industri lainnya atau perselisihan perdagangan (baik yang melibatkan karyawan Artworld atau orang lain); dan
   6. setiap tindakan atau kelalaian default dari pemasok atau sub-kontraktor Artworld.
  2. Jika sewaktu-waktu selama berlakunya Perjanjian ini, Artworld tidak dapat menjalankan manfaat apa pun berdasarkan Perjanjian ini atau untuk melakukan kewajiban apa pun di sini, karena Peristiwa Keadaan Kahar, maka kegagalan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian ini.
  3. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab dengan cara apa pun atas kerugian yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh Peristiwa Kahar dengan ketentuan bahwa Peristiwa Kahar tersebut segera diberitahukan kepada pihak lain.
  4. Jika salah satu pihak (Pihak Terkena Dampak) tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagai akibat dari Peristiwa Keadaan Kahar selama lebih dari tiga puluh (30) Hari Kalender, pihak lain dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat dan tanpa kewajiban lebih lanjut setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Terdampak.
 11. ISU BIDANG KUASA

  Situs web ini dimiliki dan dioperasikan oleh Artworld di Malaysia. Artworld tidak membuat pernyataan bahwa Situs Web dan/atau Penawaran sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi Anda. Mereka yang memilih untuk mengakses Situs Web dari lokasi mana pun melakukannya atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggung jawab untuk mematuhi hukum setempat, jika dan sejauh hukum setempat berlaku.

 12. HUBUNGAN

  Tidak ada agensi, kemitraan, usaha patungan, atau hubungan kerja yang dibuat oleh Perjanjian ini atau penggunaan Anda atas Situs Web dan/atau Penawaran, dan Anda tidak memiliki wewenang apa pun untuk mengikat Artworld dalam hal apa pun.

 13. PERUNDANGAN BERKAITAN
  1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Malaysia dan Anda tunduk pada yurisdiksi eksklusif pengadilan Malaysia tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat. Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang ditemukan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan, ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan memengaruhi bagian lain dari Perjanjian ini, yang akan terus berlaku dan memiliki kekuatan penuh. Jika Anda mengakses Situs Web ini di yurisdiksi selain Malaysia, Anda bertanggung jawab untuk mematuhi undang-undang yurisdiksi tersebut, sejauh yang berlaku.
  2. Artworld tidak membuat pernyataan bahwa konten Situs Web ini mematuhi hukum negara mana pun di luar Malaysia.
 14. KOMUNIKASI ELEKTRONIK, TRANSAKSI DAN TANDATANGAN
  1. Mengunjungi Situs Web, mengirim email ke Artworld, dan mengisi formulir online merupakan komunikasi elektronik. Anda setuju untuk menerima komunikasi elektronik, dan Anda setuju bahwa semua perjanjian, pemberitahuan, pengungkapan, dan komunikasi lain yang disediakan Artworld kepada Anda secara elektronik, melalui email dan di Situs Web, memenuhi persyaratan hukum apa pun bahwa komunikasi tersebut dilakukan secara tertulis.
  2. Anda dengan ini menyetujui penggunaan tanda tangan elektronik, kontrak, pesanan, dan catatan lainnya, dan pengiriman elektronik pemberitahuan, kebijakan, dan catatan transaksi yang dimulai atau diselesaikan oleh kami atau melalui Situs Web.
  3. Anda dengan ini melepaskan hak atau persyaratan apa pun berdasarkan undang-undang, peraturan, aturan, ordonansi, atau undang-undang lain di yurisdiksi mana pun yang memerlukan tanda tangan asli atau pengiriman atau penyimpanan catatan non-elektronik, atau pembayaran atau pemberian kredit dengan cara apa pun selain daripada sarana elektronik.
 15. PROSEDUR PEMBERITAHUAN

  Artworld dapat memberikan pemberitahuan, apakah pemberitahuan tersebut diwajibkan oleh hukum atau untuk pemasaran atau tujuan terkait bisnis lainnya, kepada Anda melalui pemberitahuan email, pemberitahuan tertulis atau salinan cetak, atau melalui posting pemberitahuan tersebut di Situs Web, sebagaimana ditentukan oleh Artworld di kebijaksanaan tunggalnya. Artworld berhak untuk menentukan bentuk dan cara memberikan pemberitahuan kepada Pengguna, dengan ketentuan bahwa Anda dapat memilih keluar dari cara pemberitahuan tertentu seperti yang dijelaskan dalam Perjanjian ini. Artworld tidak bertanggung jawab atas pemfilteran otomatis apa pun yang Anda atau penyedia jaringan Anda dapat terapkan pada pemberitahuan email yang dikirim Artworld ke alamat email yang Anda berikan kepada Artworld. 

 16. PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA
  1. Jika Anda memberikan informasi ke Situs Web, Anda setuju untuk memberikan informasi yang akurat, terkini dan lengkap tentang Anda ketika diminta dan Anda setuju untuk memelihara dan memperbarui informasi tersebut sebagaimana mestinya. 
  2. Anda mengakui dan menerima bahwa Artworld akan mengumpulkan dan menggunakan data pribadi Anda dan/atau informasi kartu kredit yang diperoleh dalam proses pendaftaran akun pengguna dan mengakses Penawaran melalui Situs Web. Dengan mendaftarkan akun pengguna Situs Web, Anda setuju untuk terikat dengan Kebijakan Privasi yang dapat diubah dari waktu ke waktu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca Kebijakan Privasi di Situs Web.
  3. Artworld setuju untuk menjaga privasi data Anda sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Malaysia 2010. 
 17. PENGGANTI, TUGAS DAN TUGAS YANG DIBENARKAN

  Perjanjian ini akan mengikat dan berlaku untuk kepentingan para pihak dan penerusnya masing-masing, penerima pengalihan dan penerima pengalihan yang diizinkan.

 18. UMUM
  1. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Anda dan Artworld yang berkaitan dengan pokok bahasan di sini dan menggantikan semua pengaturan, pemahaman, negosiasi, dan diskusi sebelumnya atau lainnya, baik lisan maupun tertulis. Tidak ada pengesampingan dari salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang merupakan pengesampingan atas ketentuan lain apa pun di sini (baik yang serupa atau tidak), dan pengesampingan tersebut tidak akan merupakan pengesampingan berkelanjutan kecuali jika ditentukan lain secara tegas.
  2. Perjanjian ini beroperasi sejauh yang diizinkan oleh hukum. Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dipegang oleh otoritas yang berwenang sebagai ilegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau sebagian, keabsahan ketentuan lain dari Perjanjian ini dan sisa ketentuan yang dipermasalahkan tidak akan terpengaruh karenanya. 
  3. Tidak ada kegagalan di pihak Artworld untuk melaksanakan, dan tidak ada penundaan di pihaknya dalam melaksanakan, hak atau pemulihan apa pun berdasarkan Kontrak yang akan berlaku sebagai pengesampingannya, juga tidak akan ada satu atau sebagian pelaksanaan hak atau pemulihan apa pun yang menghalangi tindakan lain atau lebih lanjut. pelaksanaannya atau pelaksanaan hak atau pemulihan lainnya.
  4. Artworld dapat mengalihkan salah satu atau semua hak dan kewajiban Artworld kepada orang lain kapan saja. Artworld tidak akan bertanggung jawab atau berkewajiban atas kehilangan, kerusakan, keterlambatan, atau kegagalan untuk bertindak yang disebabkan oleh sebab apa pun di luar kendali wajar mereka.
  5. Artworld berhak untuk mendelegasikan atau mensubkontrakkan kinerja salah satu fungsinya sehubungan dengan kinerja kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan berhak untuk menggunakan penyedia layanan, subkontraktor, dan/atau agen apa pun dengan persyaratan yang dianggap tepat.
  6. Setiap referensi dalam Perjanjian ini untuk setiap ketentuan undang-undang akan ditafsirkan sebagai referensi untuk ketentuan tersebut sebagaimana diubah, diberlakukan kembali atau diperpanjang pada waktu yang relevan. 
  7. Judul dalam Perjanjian ini hanya untuk kemudahan dan tidak akan memengaruhi interpretasi pihak mana pun.