• +603-9172 5411
 • estore@artworld.net.my

Dasar Privasi

ARTWORLD DASAR PRIVASI

Artworld menghormati privasi semua penggunanya dan menganggap maklumat peribadi yang diberikan sebagai sulit. Artworld komited dalam memastikan pematuhan dengan keperluan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dasar Privasi Artworld (“Dasar Privasi ini”) menerangkan pengumpulan dan pemprosesan maklumat peribadi anda termasuk penggunaan maklumat tersebut serta perkara penting lain yang berkaitan dengan privasi dan maklumat peribadi anda. Dasar Privasi ini tidak terpakai kepada amalan entiti atau tapak web lain yang tidak dimiliki atau dikawal oleh Artworld atau kepada orang dan entiti yang tidak diambil bekerja atau diurus oleh Artworld.
 

Dengan memberikan data peribadi anda, meneruskan akaun pengguna anda dengan Artworld, anda dianggap telah membaca dan bersetuju dengan pemprosesan data peribadi anda mengikut cara yang ditetapkan di sini. 

 
 1. PENERIMAAN TERMA INI
  1. Dasar Privasi ini digabungkan ke dalam dan tertakluk kepada Syarat Penggunaan Umum Artworld dan Perjanjian Jualan Barangan Artworld. Jika pengguna tidak bersetuju dengan terma Dasar Privasi ini, sila jangan berikan Artworld dengan sebarang maklumat dan jangan gunakan Laman Web. 
  2. Dengan menggunakan Laman Web dan secara sukarela memberikan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi dan di Laman Web, persetujuan anda terhadap pengumpulan dan penggunaan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi tersebut seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.
 2. PENGUMPULAN DATA PERIBADI
  1. Maklumat peribadi dalam Polisi Privasi ini merujuk kepada maklumat peribadi yang diperoleh daripada anda yang boleh mengenal pasti anda sebagai individu. Data peribadi yang dikumpul mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, butiran peribadi anda yang diberikan dalam Laman Web atau maklumat yang terkandung dalam sebarang pertunangan, mesyuarat dan surat-menyurat antara Artworld dan anda ("Data Peribadi"). Data Peribadi mungkin dalam bentuk data, gambar atau imej bergerak. Penyediaan Data Peribadi anda adalah secara sukarela. Anda mungkin tidak bersetuju atau kemudiannya menarik balik persetujuan anda untuk pemprosesan Data Peribadi anda. Walau bagaimanapun, Artworld tidak akan dapat mentadbir keahlian anda atau memudahkan sebarang tujuan yang digariskan dalam Perenggan 4 di bawah.
  2. Jika pendaftaran diminta, anda bersetuju untuk memberikan maklumat pendaftaran yang tepat dan lengkap. Pada masa pendaftaran, anda mungkin dikehendaki memberikan di Laman Web maklumat tertentu yang termasuk nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel anda. Selepas pendaftaran anda di Laman Web, anda diberikan satu atau lebih ID log masuk dan kata laluan yang membolehkan anda mengakses Laman Web. Anda hendaklah mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk melindungi daripada kecurian, kehilangan atau penggunaan penipuan ID dan kata laluan tersebut dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kerugian yang timbul daripada penggunaan ID dan kata laluan tersebut oleh pihak lain, sama ada dengan atau tanpa pengetahuan anda. 
  3. Artworld menerima dan menyimpan apa-apa maklumat peribadi yang anda masukkan dengan sengaja di Laman Web sama ada melalui komputer, telefon mudah alih, peranti wayarles lain atau yang anda berikan kepada Artworld dengan cara lain. Maklumat peribadi ini mungkin termasuk data peribadi anda seperti nama, nombor telefon, alamat e-mel, gambar dan sebarang maklumat lain yang diperlukan untuk Artworld menyediakan perkhidmatan atau menurut undang-undang dan peraturan tempatan.
 3. DATA PERIBADI KANAK-KANAK DAN BAWAH BAWAH
  1. Kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang tempatan, Artworld tidak mengumpul Data Peribadi daripada kanak-kanak atau bawah umur dengan sengaja. Jika anda seorang kanak-kanak atau bawah umur, anda hanya boleh menggunakan Laman Web dengan kebenaran dan persetujuan ibu bapa atau penjaga anda. Kanak-kanak atau bawah umur bermaksud seseorang yang belum mencapai umur lapan belas tahun.  
  2. Artworld boleh mengumpul Data Peribadi melalui Laman Web daripada kanak-kanak di bawah umur di mana ibu bapa atau penjaga mereka telah memberi kebenaran untuk kanak-kanak atau bawah umur tersebut menggunakan Perkhidmatan dan mendedahkan Data Peribadi kepada Artworld untuk kegunaan dan faedah menyediakan Laman Web.
 4. TUJUAN MENGUMPUL DAN MEMPROSES DATA PERIBADI ANDA
  1. Artworld boleh menggunakan bahagian data dan maklumat peribadi anda yang berkaitan untuk tujuan yang dinyatakan di bawah yang termasuk tetapi tidak terhad kepada:-
   1. untuk memudahkan pembayaran yang berkaitan dengan transaksi jualan antara Artworld dan anda;
   2. untuk membalas permintaan anda untuk mendapatkan maklumat dan/atau bantuan yang berkaitan dengan Produk Artworld;
   3. untuk memberitahu anda tentang promosi, insentif, acara dan latihan Artworld;
   4. untuk menghantar Produk Artworld atau bahan pemasaran kepada anda;
   5. untuk memasarkan, mempromosi dan memberi anda maklumat yang berkaitan dengan perniagaan Artworld;
   6. untuk tujuan pentadbiran dan rekod dalaman; dan
   7. untuk mematuhi atau membuat pendedahan di bawah keperluan undang-undang atau peraturan;
   8. mengenai aktiviti sah lain yang berkaitan dengan Artworld. 
  2. Untuk memudahkan interaksi di kalangan pengguna Laman Web, pengguna lain mungkin berkongsi maklumat dengan anda atau anda mungkin dibenarkan untuk mengakses maklumat tertentu tentang pengguna lain Artworld. Dengan memasuki Dasar Privasi ini, anda bersetuju untuk mengendalikan maklumat tentang pengguna lain Artworld dengan ketat mengikut Dasar Privasi ini. 
 5. PENDEDAHAN DATA PERIBADI KEPADA PIHAK KETIGA

  Artworld tidak berkongsi, menjual atau menyewakan pengguna maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi kepada pihak ketiga kecuali seperti yang disediakan di bawah:

  (a) Artworld terpaksa berbuat demikian oleh mahkamah undang-undang atau oleh mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkenaan;

  (b) Artworld menentukan bahawa adalah perlu atau wajar untuk mematuhi mana-mana undang-undang dan peraturan yang terpakai atau untuk melindungi atau mempertahankan hak atau harta Artworld;

  (c) badan kerajaan, badan kawal selia atau pihak berkuasa lain jika dan apabila diperlukan;

  (d) sekiranya terdapat potensi, penjualan yang dicadangkan atau sebenar perniagaan Artworld ’ atau dalam penggabungan atau latihan penyusunan semula yang melibatkan Artworld.

 6. PERLINDUNGAN DATA PERIBADI
  1. Artworld telah menerima pakai amalan standard industri yang munasabah untuk memastikan bahawa terdapat perlindungan dan teknik yang mencukupi untuk melindungi data pengguna daripada sebarang pendedahan yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang. Artworld tidak akan menyimpan, menyalin, mendedahkan atau menggunakan data pengguna kecuali yang diperlukan untuk pelaksanaan oleh Artworld kewajipannya di bawah Dasar Privasi ini.
  2. Artworld menggunakan perlindungan fizikal, elektronik dan prosedur untuk melindungi maklumat yang diterima oleh Artworld daripada pengguna daripada pendedahan tanpa kebenaran. Artworld mengehadkan akses kepada maklumat peribadi tentang pengguna kepada pekerja Artworld yang Artworld percaya secara munasabah perlu menghubungi maklumat tersebut untuk menyediakan Perkhidmatan kepada pengguna atau untuk melakukan tugas mereka. 
  3. Pengguna tidak boleh berkongsi kata laluan mereka dengan sesiapa sahaja. Di samping itu, jika pengguna mengesyaki akses tanpa kebenaran kepada maklumatnya, adalah menjadi tanggungjawab pengguna untuk menghubungi Artworld dengan segera. Artworld tidak akan meminta pengguna untuk mendedahkan kata laluannya dalam komunikasi bertulis atau elektronik. Artworld tidak dapat menjamin bahawa maklumat yang dihantar oleh pengguna menggunakan di Laman Web adalah selamat, namun Artworld akan sentiasa melakukan usaha yang munasabah untuk memastikan keselamatan data yang disediakan di Artworld. Kemasukan atau penggunaan tanpa kebenaran, kegagalan perkakasan atau perisian dan faktor lain boleh menjejaskan keselamatan maklumat pengguna pada bila-bila masa.
 7. HAK UNTUK AKSES DAN MEMBETULKAN DATA PERIBADI ANDA
  1. Anda boleh meminta untuk mengakses atau membuat perubahan kepada sebarang maklumat peribadi yang berkaitan dengan pegangan anda dalam pangkalan data Laman Web. Anda harus mengemas kini maklumat peribadi yang dipegang oleh Laman Web apabila terdapat perubahan. Permintaan untuk mengakses dan menukar maklumat peribadi hendaklah tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Permintaan untuk akses juga akan tertakluk kepada bayaran yuran akses seperti yang dibenarkan di bawah undang-undang dan peraturan yang berkenaan. 
  2. Sebarang permintaan untuk mengakses atau membetulkan maklumat peribadi dan/atau sebarang pertanyaan berkaitan (termasuk menarik diri daripada komunikasi pemasaran) hendaklah ditujukan kepada Pegawai Perlindungan Data berikut:-
      Pegawai Perlindungan Data
      Tel:
      Fax:
      Alamat emel:
      Alamat:
  3. Anda dikehendaki memberikan maklumat yang mencukupi dalam permintaan anda untuk Artworld mengenal pasti anda dengan secukupnya. Maklumat sedemikian mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama anda, butiran hubungan dan nombor pengenalan negara anda. Kegagalan untuk memberikan maklumat sedemikian dengan secukupnya dalam membenarkan Artworld mengenal pasti boleh mengakibatkan penolakan terhadap permintaan akses dan pembetulan anda. 
 8. PENGEMPAHAN DATA PERIBADI ANDA

  Maklumat peribadi anda yang dikumpul dan diproses mengikut Dasar Privasi ini mungkin disimpan oleh Artworld untuk tempoh yang munasabah seperti yang dibenarkan di bawah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dan terpakai. 

 9. PERUBAHAN KEPADA DASAR
  1. Artworld berhak untuk meminda atau mengubah suai Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan kepada Dasar Privasi ini akan ditunjukkan di Laman Web. Versi Dasar Privasi ini yang dikemas kini akan termasuk tarikh semakan supaya anda boleh menyemak bila Dasar Privasi terakhir dipinda. Anda dinasihatkan untuk memantau dasar ini untuk perubahan dari semasa ke semasa.
  2. Sebarang perubahan pada Dasar Privasi ini akan menjadi berkuat kuasa selepas menyiarkan Dasar Privasi yang disemak di Artworld.
 10. PELBAGAI

  Dasar Privasi Artworld ditulis dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.